Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Xây Dựng Đảng Cộng Sản Việt Nam Trong Sạch Vững Mạnh

0
28
Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Xây Dựng đảng Cộng Sản Việt Nam Trong Sạch Vững Mạnh
Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Xây Dựng đảng Cộng Sản Việt Nam Trong Sạch Vững Mạnh

tư tưởng hồ chí minh về xây dựng đảng cộng sản việt nam trong sạch vững mạnh

Tư Tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân được giác ngộ, tổ chức và lãnh đạo theo một đường lối đúng đắn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt vấn đề quan trọng: “Cách mệnh trước hết phải có cái gì? Trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam dựa trên chủ nghĩa Mác-Lênin, áp dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tế Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam, là đội tiên phong của giai cấp công nhân. Đảng cần có khả năng đoàn kết, tập hợp và lôi kéo các tầng lớp khác của nhân dân lên tham gia cách mạng. Đảng phải phục vụ Tổ quốc và nhân dân, trung thành với lợi ích của giai cấp và nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Chủ nghĩa Mác-Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã dẫn tới việc thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương vào đầu năm 1930”. Điều này thể hiện sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin và thực tế Việt Nam.

Xem thêm  Dịch vụ chụp hình bằng điện thoại: Kỹ năng kiếm tiền của bạn trẻ

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giải quyết đúng đắn vấn đề giai cấp và vấn đề dân tộc. Người khẳng định rằng không phải mọi người yêu nước đều là cộng sản, nhưng việc tiếp nhận đường lối của Đảng Cộng sản là điều kiện cần thiết để xác định được mục tiêu yêu nước. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và đồng thời là Đảng của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Đảng ta là đảng của giai cấp, đồng thời cũng là của dân tộc, không thiên tư, thiên vị”.

Những quyết tâm chính trị của Đảng ta

Hội nghị Trung ương 5 khóa XI đã thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, trực thuộc Bộ Chính trị, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban. Công tác phòng chống tham nhũng đã đạt được những kết quả quan trọng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức trong Đảng.

Trong Hội nghị ngày 12/12/2020, Ban Chỉ đạo đã thống nhất đánh giá: Tham nhũng đang được kiềm chế, ngăn chặn, có chiều hướng giảm, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Ngày 9/12/2021, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc để triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ những việc cần làm ngay để thực hiện có kết quả, biến Nghị quyết thành hiện thực sinh động.

Xem thêm  Những Em Bé Bị Bỏ Rơi Ở Bệnh Viện

Đảng ta quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đồng thời, hệ thống chính trị cũng cần được xây dựng và cải thiện, đảm bảo hiệu lực và hiệu quả quản lý của Nhà nước. Các cấp uỷ, tổ chức và cán bộ cần tự giác, làm trước, nghiêm túc tự phê bình, tự kiểm điểm, và tự sửa mình để góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.