Tìm Đường Cứu Nước: Hành Trình Tìm Ánh Sáng Của Nguyễn Tất Thành

0
10
Nghiên cứu
Nghiên cứu

Mở đầu

Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau khám phá một cuộc hành trình ý chí độc lập và tầm nhìn vĩ đại của một người đàn ông, người đã dấn thân vào cuộc sống để cứu nước. Đó chính là cuộc hành trình của Nguyễn Tất Thành, nhân vật kiên cường, mẫn cảm chính trị, với hoài bão giấc mơ cứu nước cách đây 110 năm.

Hành Trình Tìm Đường Cứu Nước

Tại tuổi 21, Nguyễn Tất Thành đã quyết định ra đi tìm đường cứu nước. Ông tự chọn con đường đi của mình, một cuộc “Tây du” để khám phá nền văn minh Pháp và những quốc gia đang bị áp bức. Cuộc hành trình này cho ông những trải nghiệm quý báu và những hiểu biết sâu sắc về nhân loại.

Sự Hoài Nghi Trong Tìm Tòi Văn Minh

Ngay từ khi còn trẻ, Nguyễn Tất Thành được tiếp xúc với những khái niệm văn minh, tự do, bình đẳng và bác ái. Tuy nhiên, ông đã nhận ra rằng trên thực tế, những khái niệm này không tồn tại. Thay vì sự tự do, bình đẳng và bác ái, ông chỉ thấy sự áp bức, bóc lột và đau khổ của dân tộc dưới ách thống trị của thực dân. Sự hoài nghi ấy đã thúc đẩy ông muốn khám phá và tìm hiểu xem những điều gì đang ẩn đằng sau những khái niệm đó.

Cuộc Gặp Gỡ Với Chủ Nghĩa Mác – Lênin

Trong suốt cuộc hành trình tìm đường, Nguyễn Tất Thành đã khám phá và nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin, một tư tưởng cách mạng vĩ đại. Ông nhận thấy chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới có thể giải phóng dân tộc và giai cấp lao động trên toàn thế giới khỏi ách nô lệ. Với hiểu biết sâu sắc này, ông đã trở thành một người lãnh đạo cách mạng vĩ đại trong lịch sử Việt Nam.

Xem thêm  Vì Sao Là Gì

Đảng Cộng Sản Việt Nam – Một Bước Ngoặt Lịch Sử

Sau nhiều năm nỗ lực, vào năm 1930, Nguyễn Tất Thành đã thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một bước ngoặt lớn trong cuộc cách mạng Việt Nam, chứng tỏ sức mạnh và tầm vóc của giai cấp vô sản trong việc lãnh đạo cuộc đấu tranh chống áp bức và cải thiện đời sống nhân dân. Đảng ta đã đưa Việt Nam từ một xứ thuộc địa phong kiến trở thành một quốc gia độc lập, tự do và phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Cuộc Hành Trình “Dẫn Đường”

Với Đảng ta, Nguyễn Tất Thành – Hồ Chí Minh đã dẫn dắt toàn dân Việt Nam đấu tranh chống áp bức, bóc lột và đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình. Và cuối cùng, với sự lãnh đạo sáng suốt và sự đoàn kết của toàn dân trong và ngoài Mặt trận Việt Minh, cách mạng đã thắng lợi đánh đổ ách thống trị của Pháp và Nhật. Chúng ta đã lập nên một chính quyền độc lập và toàn quốc.

Thành Tựu Đổi Mới Và Tầm Vóc Lịch Sử

Với những thắng lợi đã đạt được, đất nước ta đã trở thành một quốc gia độc lập và phát triển mạnh mẽ. Đời sống của nhân dân được cải thiện đáng kể và đất nước ta đã có được vị thế và uy tín quốc tế. Đây chính là tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành. Nhân dân ta có lý do để tự hào, tiếp tục vững tin và vượt qua mọi khó khăn, thách thức để phát triển đất nước.

Xem thêm  Nhà Vườn đà Lạt

PGS, TS BÙI ĐÌNH PHONG