Tự Diễn Biến Tự Chuyển Hóa: Nguy Cơ Biến Chất Đảng Và Xã Hội

0
19

Đồng thời “bổ sung, hoàn thiện thêm một số nội dung quan trọng về rèn luyện tư tưởng chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn ngừa và khắc phục một cách mạnh mẽ hơn và quyết liệt hơn những biểu hiện suy thoái, tiêu cực; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng”. Đó chính là các chủ trương, đường lối mới của Đảng trong việc ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thành Phố Bảo Lộc – Trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, tự diễn biến và tự chuyển hoá là nguy cơ đe dọa nghiêm trọng. Đây là quá trình tiêu cực, mà nếu không được ngăn chặn có thể dẫn đến biến chất cán bộ và đảng viên, thậm chí biến chất Đảng và chế độ xã hội.

Biểu hiện của tự diễn biến và tự chuyển hoá

Các biểu hiện của tự diễn biến và tự chuyển hoá diễn ra ở nhiều lĩnh vực khác nhau:

Lĩnh vực tư tưởng và chính trị

 • Lạc hậu trong tư tưởng và lý tưởng cách mạng
 • Mơ hồ, hoài nghi về con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội
 • Phủ nhận giá trị truyền thống cách mạng và lãnh đạo của Đảng
 • Vi phạm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng
 • Chống phá sự nghiệp cách mạng và gây tổn hại đến uy tín của Đảng

Lĩnh vực kinh tế

 • Phủ nhận kinh tế xã hội chủ nghĩa và ưu tiên kinh tế tư bản
 • Hạ thấp vai trò quản lý kinh tế của nhà nước
 • Đòi đẩy nhanh tư nhân hoá và loại bỏ công hữu tư liệu sản xuất
Xem thêm  Mặt Trời và bí ẩn truyền nhiệt trong không gian

Lĩnh vực văn hoá, xã hội, đạo đức và lối sống

 • Sùng bái lối sống tư sản
 • Từ bỏ giá trị văn hoá, đạo đức truyền thống
 • Xuyên tạc lịch sử và phủ nhận nền văn hoá dân tộc
 • Đề cao chủ nghĩa cá nhân và thói đạo đức giả

Lĩnh vực quốc phòng và an ninh

 • Xuyên tạc bản chất của quân đội và lực lượng vũ trang
 • Chống phá về đường lối quốc phòng, an ninh
 • Tuyên truyền xuyên tạc vấn đề nội bộ của quốc gia

Thách thức từ các tổ chức phản động

Các tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài đã tăng cường chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Họ xuyên tạc thông tin và tạo hoài nghi, mất lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, chúng ta cần tỉnh táo, cảnh giác và chủ động đấu tranh để ngăn chặn nguy cơ này.

Phòng ngừa và ngăn chặn tự diễn biến, tự chuyển hoá

Để ngăn chặn và phòng ngừa tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ, cấp ủy đảng được yêu cầu:

 • Tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ và đảng viên
 • Nâng cao nhận thức về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
 • Cung cấp thông tin chính xác và định hướng nhận thức đúng đắn
 • Giữ gìn và củng cố đoàn kết trong tổ chức và xử lý nghiêm minh sai phạm
 • Đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt đảng
 • Đẩy mạnh kiểm tra và giám sát việc thực hiện nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng
 • Tăng cường chất lượng sinh hoạt đảng và giáo dục cán bộ, đảng viên
Xem thêm  Tổ Tiên Của Người Việt Là Ai

Thành Phố Bảo Lộc hoàn toàn tự tin trong việc ngăn chặn và chống lại tự diễn biến và tự chuyển hoá trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Xem thêm tại đây để cập nhật thông tin mới nhất về thành phố của chúng ta.