Thi Đua Quyết Thắng – Sức Mạnh Nội Sinh để Toàn Quân Vươn Lên Hoàn Thành Xuất Sắc Nhiệm Vụ

0
11

Đại hội Thi Đua Quyết Thắng (TĐQT) toàn quân lần thứ IX là sự kiện chính trị quan trọng, đúng vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang ra sức thi đua để chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đây là cơ hội để Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đánh giá và rút ra kinh nghiệm từ phong trào TĐQT trong quân đội. Phong trào TĐQT là sức mạnh nội sinh của toàn quân, thúc đẩy quân đội hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Thi đua là động lực phát triển

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng “Thi đua là động lực phát triển, là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới”. Thi đua giúp mọi người tiến bộ và đoàn kết chặt chẽ hơn. Phong trào Thi đua ái quốc là biện pháp quan trọng thúc đẩy phong trào cách mạng của quần chúng, gắn bó chặt chẽ với nhiệm vụ cách mạng từng giai đoạn. Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã khẳng định sức mạnh của phong trào Thi đua yêu nước, vượt qua khó khăn, gian khổ, chiến đấu dũng cảm, lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phong trào TĐQT trong Quân đội

Phong trào TĐQT trong Quân đội đã được giữ vững và phát triển sâu rộng trong suốt hơn 70 năm. Đó là truyền thống, kinh nghiệm quý báu, tạo ra động lực to lớn cho toàn quân, nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường. Phong trào TĐQT đã vượt qua muôn vàn khó khăn, đạt được nhiều chiến công mới và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong cách mạng giải phóng dân tộc và trong xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Xem thêm  Nhà Xe Duy Thanh: Giải pháp hoàn hảo cho hành trình của bạn

Phong trào TĐQT gắn kết toàn quân

Toàn quân đã tự hào khẳng định sức mạnh nội sinh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhờ vào phong trào TĐQT. Trong vòng 5 năm qua, có 51 tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Ngoài ra, còn có 5.800 tập thể và cá nhân được tặng thưởng huân chương, 955 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ và Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng. Đây là bằng chứng sống động cho thấy hiệu quả của phong trào TĐQT trong quân đội.

Đồng hành với phong trào TĐQT

Với tầm nhìn trên cùng, Thành Phố Bảo Lộc luôn đồng hành cùng phong trào TĐQT trong quân đội. Chúng tôi cùng bạn truyền tải thông điệp về sức mạnh nội sinh của phong trào Thi đua Quyết Thắng. Hãy tham gia và đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Xem thêm tại Thành Phố Bảo Lộc