Những tác phẩm trở thành “Bảo vật Quốc gia” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

0
12
Những tác phẩm trở thành “Bảo vật Quốc gia” của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Những tác phẩm trở thành “Bảo vật Quốc gia” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam – đã để lại di sản vô giá cho đất nước. Trong số đó, có 5 tác phẩm được công nhận là “Bảo vật Quốc gia”: Đường Kách mệnh, Nhật ký trong tù, Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến, Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, và Di chúc.

Đường Kách mệnh

Cuốn sách “Đường Kách mệnh” là tập hợp các bài giảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa ra những điều cốt lõi của học thuyết cách mạng Mác – Lênin. Đây là tư liệu lý luận chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặt nền tảng cho đường lối cách mạng của Việt Nam.

Trong tác phẩm này, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ những chuẩn mực đạo đức của những người cách mạng và trình bày những vấn đề cơ bản của lý luận cách mạng. “Đường Kách mệnh” trở thành “cẩm nang” cho thế hệ cách mạng đầu tiên của Việt Nam.

Nhật ký trong tù

“Tác phẩm “Nhật ký trong tù” là tập thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với hình ảnh người tù tràn đầy tinh thần yêu nước và ý chí kiên cường, tập thơ này đã trở thành một trong những tài liệu văn học sâu sắc về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến

Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến là bài hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ghi lại ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Sự quyết tâm của người dân Việt Nam được thể hiện rõ trong lời kêu gọi này, đồng lòng vùng dậy quyết chiến để giành độc lập và tự do cho đất nước.

Xem thêm  Chọn xe khách Sài Gòn đi Hà Nội để có chuyến đi Bắc thêm tiết kiệm

Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước

“Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã truyền cảm hứng và thôi thúc hàng triệu con tim, khối óc đồng bào và chiến sĩ Việt Nam lên đường chiến đấu chống Mỹ, giành độc lập và tự do cho quê hương.

Di chúc

Di chúc là tài liệu quý giá để lại cho dân tộc Việt Nam từ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Di chúc chứa đựng tình yêu thương và căn dặn cho đời sau, có ý nghĩa chiến lược trong sự phát triển của đất nước.

Năm nay, tròn nửa thế kỷ đã qua, nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh và Di chúc của Người vẫn đồng hành cùng dân tộc. Những tác phẩm này không chỉ là di sản quý giá của dân tộc Việt Nam, mà còn được coi là nguồn cảm hứng và sức mạnh cho toàn Đảng, toàn dân trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.