Thực hành nêu gương và noi gương thật sự xứng đáng

0
16

Noi gương và nêu gương Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Đây không chỉ là để học hỏi và thực hiện theo gương của Người một cách xứng đáng và danh dự, mà còn là để chúng ta tiếp tục nêu gương một cách tự nguyện và vinh dự, với tư cách là cán bộ, đảng viên của Đảng và trước mặt nhân dân. Chính bởi vậy, chúng ta cần xem xét các phương diện quan trọng như làm gương, nêu gương và noi gương, để Đảng không chỉ tiếp tục đổi mới phương thức cầm quyền, mà còn xây dựng Đảng về đạo đức và tính nhân văn.

Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng trong lịch sử cách mạng Việt Nam và thế giới. Cuộc đời, tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Người thật sự là một tấm gương vĩ đại. Nhưng trên hết, điều quan trọng nhất là Người thực hiện nêu gương và noi gương một cách nghiêm cách và thành tâm.

Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh là noi gương của Đảng

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và đào luyện. Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên.

Xem thêm  Nghị Quyết Số 21 Của Bộ Chính Trị: Đẩy mạnh xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

Công việc nêu gương và noi gương của Đảng

Trong 13 năm qua, Đảng ta đã ban hành 3 chỉ thị về học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là những chỉ thị quan trọng để thực hiện khẳng định và lời di huấn của Người về việc noi gương và nêu gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh là noi gương của mỗi cán bộ, đảng viên

Đảng ta và mỗi đảng viên của Đảng cần nêu gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta phải là người lãnh đạo đồng thời là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải làm người lãnh đạo và nêu gương một cách tự nguyện và thành tâm.

Noi gương và nêu gương nhân dân

Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là noi gương nhân dân! Điều này có nghĩa là chúng ta cần nghe dân, gặp dân, hiểu dân, hỏi dân, học dân và làm cho dân. Đó là sự linh thiêng của đạo lý Việt Nam. Đảng ta như thế, là đạo đức và văn minh.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần noi gương và nêu gương

Mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng ta cần chiếm được lòng tin và tận sửa mình. Đó là cách để chúng ta nêu gương và noi gương tốt hơn, và đồng thời làm người lãnh đạo và người đầy tớ trung thành của nhân dân. Chúng ta cần tiếp tục học hỏi và thực hiện theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự mình xứng đáng làm gương và nêu gương.

Xem thêm  Thứ Năm Tuần Thánh: Tình Yêu và Sự Cho Đi

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trên con đường thực hiện 3 quyết sách của Ban Bí thư, Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương, noi gương và nêu gương càng có ý nghĩa to lớn. Hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên cần noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực sự xứng đáng làm gương để nêu và noi gương tốt hơn. Đặc biệt, chúng ta cần xem xét lại các mối quan hệ đối với chính mình, đối với người, đối với việc và đối với tổ chức, để chúng ta tự mình làm gương và bàn chuyện và hành động nêu gương.