Hướng Dẫn Chế Súng

0
17
Huong Dan Che Sung
Huong Dan Che Sung
Video huong dan che sung

huong dan che sung

Thông tư số 03/2021/TT-BNV vừa được ban hành với mục đích hướng dẫn rõ hơn một số quy định về chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn. Điều này nhằm đảm bảo việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được thống nhất đồng bộ. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/8/2021 và sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 và Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ.

Hướng Dẫn Rõ Hơn Về Chế Độ Nâng Bậc Lương

Theo thông tư, Bộ Nội vụ đã ban hành Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và Nghị định số 138/2020/NĐ-CP để phân cấp việc nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, một số địa phương đã đề nghị hướng dẫn rõ hơn về chế độ này. Do đó, thông tư số 03/2021/TT-BNV được ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BNV và Thông tư số 04/2005/TT-BNV.

Thông tư này quy định rõ những điểm sau:

Chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn

  • Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 1 Thông tư số 08/2013/TT-BNV về đối tượng áp dụng Thông tư số 08/2013/TT-BNV là những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có thỏa thuận trong hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

  • Bổ sung điểm b khoản 1 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV về thời gian được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên là thời gian phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự.

  • Bổ sung điểm c khoản 1 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV về thời gian không được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên, gồm: thời gian tập sự (bao gồm trường hợp được hưởng 100% mức lương của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tập sự), thời gian đào ngũ trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ, thời gian thử thách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo và thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu theo quy định hiện hành của pháp luật.

  • Sửa đổi tiêu chuẩn 1 điểm a khoản 2 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV đối với cán bộ, công chức thành được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Xem thêm  Bình Thuận: Tập trung bảo vệ môi trường lưu vực sông La Ngà

Chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung

Thông tư số 03/2021/TT-BNV cũng sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức tại Thông tư số 04/2005/TT-BNV.

  • Bổ sung điểm 1.3 khoản 1 Mục I về đối tượng áp dụng là những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có thỏa thuận trong hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

  • Sửa đổi điểm 1.3 khoản 1 Mục III, quy định rõ về thời gian để xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung khi cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc bị kỷ luật.

  • Bổ sung cụm từ “và người lao động” sau cụm từ “cán bộ, công chức, viên chức” trong các quy định của Thông tư số 04/2005/TT-BNV.

Thông tư số 03/2021/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/8/2021 và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan được yêu cầu tuân thủ và thi hành đúng quy định. Điều này giúp đảm bảo sự thống nhất và công bằng trong việc áp dụng chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, và phụ cấp thâm niên vượt khung cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Tham khảo thêm tại Thành Phố Bảo Lộc.

Xem thêm  Trường Tiểu Học Sơn Điền: Một ngọn lửa nhiệt huyết cho giáo dục và thể thao