Quy định đào tạo lý luận chính trị: Hướng dẫn và tiêu chuẩn | Thành Phố Bảo Lộc

0
17

Bạn có biết rằng, để đáp ứng yêu cầu đào tạo lý luận chính trị cho các cấp cán bộ, Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 08/02/2022? Quy định này giúp định rõ đối tượng và tiêu chuẩn đào tạo lý luận chính trị theo các cấp: sơ cấp, trung cấp và cao cấp trong hệ thống chính trị. Hãy cùng Thành Phố Bảo Lộc tìm hiểu chi tiết về nội dung quy định này.

Quy định chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Phạm vi điều chỉnh đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị sơ cấp, trung cấp và cao cấp trong hệ thống chính trị. Đối tượng áp dụng bao gồm cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, lực lượng vũ trang, các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ, các học viện, trường, trung tâm được giao nhiệm vụ đào tạo lý luận chính trị.

Điều 2. Nguyên tắc

Quy định này bám sát chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng về công tác đào tạo lý luận chính trị; tổ chức đào tạo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, theo phân cấp và phù hợp với chức vụ, chức danh cán bộ. Đồng thời, đào tạo lý luận chính trị đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và kết hợp với quy định về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, phân cấp quản lý cán bộ; xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan trong đào tạo lý luận chính trị.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Quy định này giải thích các từ ngữ như sau:

 • Đào tạo lý luận chính trị: quá trình truyền thụ, tiếp thu hệ thống tri thức lý luận chính trị, củng cố thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đào tạo lý luận chính trị gồm ba cấp: sơ cấp, trung cấp và cao cấp.
 • Sơ cấp lý luận chính trị: cấp đào tạo lý luận chính trị cơ sở cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên ở cơ sở. Trang bị những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kỹ năng vận dụng thực tiễn.
 • Trung cấp lý luận chính trị: cấp đào tạo lý luận chính trị cho đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở. Trang bị cơ bản, có hệ thống, cập nhật về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức và hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo, quản lý và vận dụng thực tiễn.
 • Cao cấp lý luận chính trị: cấp đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý trung và cao cấp. Trang bị cơ bản, hệ thống, thực tiễn và hiện đại, toàn diện về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao tầm nhìn, tư duy chiến lược; nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý và vận dụng thực tiễn.
Xem thêm  Thành Phố Bảo Lộc: Kế hoạch đô thị hóa và quy hoạch đến 2030

Đối tượng và tiêu chuẩn đào tạo lý luận chính trị

Sơ cấp lý luận chính trị

 • Đối tượng: Đảng viên, đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị – xã hội ở cơ sở, công chức cấp xã (trừ trưởng công an và chỉ huy trưởng quân sự cấp xã), người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và một số đối tượng khác có nguyện vọng phù hợp.
 • Tiêu chuẩn: Tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

Trung cấp lý luận chính trị

 • Đối tượng:
  • Cán bộ, công chức, viên chức:
   • Cấp uỷ viên cấp xã; chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; cấp trưởng, cấp phó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội cấp xã.
   • Phó trưởng phòng và cấp phó các đơn vị tương đương cấp phòng của cấp huyện, cấp tỉnh; phó ban (đơn vị tương đương cấp ban) trực thuộc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.
   • Quy hoạch phó trưởng phòng (các đơn vị tương đương cấp phòng) ở Trung ương.
   • Quy hoạch các chức vụ quy định tại Điểm a, b.
  • Cán bộ quân đội:
   • Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã, chỉ huy cấp tiểu đoàn; phó chỉ huy trưởng, phó tham mưu trưởng, chính trị viên, phó ban chỉ huy quân sự cấp huyện; phó tham mưu trưởng, phó chủ nhiệm chính trị trung đoàn; lãnh đạo phòng (ban) cấp lữ đoàn, sư đoàn, bộ chỉ huy quân sự, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng cấp tỉnh (tương đương). Cán bộ quy hoạch những chức vụ trên.
  • Cán bộ công an:
   • Đội trưởng, trưởng công an cấp xã, tiểu đoàn trưởng, phó đội trưởng, phó trưởng công an cấp xã, phó tiểu đoàn trưởng và tương đương; phó trưởng phòng, phó trưởng công an cấp huyện, phó trung đoàn trưởng và tương đương. Cán bộ quy hoạch những chức vụ trên.
  • Cán bộ có đủ 6 năm giữ ngạch, bậc chuyên viên và tương đương; chức danh, vị trí việc làm theo quy định phải có trình độ trung cấp lý luận chính trị và trong dự nguồn ngạch trung cấp (tương đương).
  • Giảng viên lý luận chính trị ở trường, trung tâm có nhiệm vụ đào tạo lý luận chính trị.
 • Tiêu chuẩn:
  • Đảng viên dự bị hoặc chính thức.
  • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên (tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên đối với cán bộ là người dân tộc thiểu số hoặc công tác tại các xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn).
  • Cán bộ học hệ không tập trung: Nữ từ 33 tuổi, nam từ 35 tuổi trở lên.
Xem thêm  Chào mừng Tết Dương lịch 2017: Bắn pháo hoa ở đâu ở Hà Nội và TP. HCM?

Cao cấp lý luận chính trị

 • Đối tượng:
  • Cán bộ, công chức, viên chức:
   • Trưởng phòng (các đơn vị tương đương cấp phòng) cấp huyện, cấp tỉnh.
   • Cấp uỷ viên cấp huyện trở lên; cấp uỷ viên cấp tỉnh, lãnh đạo cấp ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh.
   • Trưởng phòng (các đơn vị tương đương cấp phòng) trở lên của các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị sự nghiệp, đảng uỷ trực thuộc Trung ương; cấp uỷ viên, ban giám đốc, hội đồng thành viên (quản trị), trưởng ban (các đơn vị tương đương cấp ban) ở các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.
   • Phó trưởng phòng (các đơn vị tương đương cấp phòng) ở Trung ương.
   • Phó trưởng phòng quy hoạch trưởng phòng cấp huyện, cấp tỉnh. Quy hoạch các chức vụ quy định tại Điểm b, c.
  • Cán bộ quân đội:
   • Chỉ huy trưởng, chính trị viên ban chỉ huy quân sự cấp huyện; trung đoàn trưởng, chính uỷ trung đoàn và tương đương; chỉ huy cấp lữ đoàn, sư đoàn, bộ chỉ huy quân sự, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng cấp tỉnh và tương đương; chỉ huy các cơ quan cấp chiến dịch, chiến lược; ban giám đốc bệnh viện, viện nghiên cứu, chủ tịch, ban giám đốc công ty (tổng công ty) doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng. Cán bộ quy hoạch những chức vụ trên.
  • Cán bộ công an:
   • Trưởng phòng, trưởng công an cấp huyện, trung đoàn trưởng và tương đương trở lên; cán bộ quy hoạch những chức vụ trên. Cấp phó trưởng phòng (tương đương) của cục (tương đương) trực thuộc Bộ Công an.
  • Cán bộ có đủ 4 năm giữ ngạch, bậc chuyên viên chính và tương đương; chức danh, vị trí việc làm theo quy định phải có trình độ cao cấp lý luận chính trị và trong dự nguồn ngạch cao cấp (tương đương).
  • Giảng viên có đủ 5 năm trực tiếp giảng dạy lý luận chính trị ở các học viện, trường có nhiệm vụ đào tạo lý luận chính trị.
 • Tiêu chuẩn:
  • Đảng viên chính thức.
  • Tốt nghiệp đại học trở lên.
  • Cán bộ học hệ không tập trung: Nữ từ 38 tuổi, nam từ 40 tuổi trở lên.
Xem thêm  Microsoft Lumia 640 XL - Trải nghiệm màn hình lớn, pin lâu và giá rẻ

Phân cấp đào tạo lý luận chính trị

Phân cấp nhiệm vụ đào tạo

 1. Trung tâm chính trị cấp huyện đào tạo sơ cấp lý luận chính trị.
 2. Trường chính trị cấp tỉnh đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ của địa phương và của các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương làm việc trên địa bàn. Một số học viện, trường của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ lực lượng vũ trang.
 3. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đào tạo cao cấp lý luận chính trị.

Thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan đào tạo

 • Các tỉnh uỷ, thành uỷ, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp Trung ương: lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát và kiểm tra việc thực hiện quy định theo thẩm quyền.
 • Ban Tổ chức Trung ương: chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn việc thực hiện quy định; hướng dẫn thống nhất công tác đào tạo trung cấp lý luận chính trị đối với cán bộ các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương.
 • Ban Tuyên giáo Trung ương: chỉ đạo định hướng về chính trị, tư tưởng trong nội dung đào tạo; hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định.
 • Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: thực hiện kế hoạch được giao, tổ chức và quản lý đào tạo; bồi dưỡng, tập huấn giảng viên trực tiếp đào tạo cao cấp lý luận chính trị và báo cáo công tác đào tạo với Ban Tổ chức Trung ương.
 • Học viện của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an: được giao quyền đào tạo cao cấp lý luận chính trị theo quy định; định kỳ báo cáo công tác đào tạo với cơ quan chủ quản và các cơ quan có thẩm quyền liên quan.
 • Ban thường vụ cấp uỷ cấp tỉnh, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp Trung ương: cử cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn.

Hiệu lực thi hành

Quy định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế các điều khoản trong các quy định trước đây không còn phù hợp.

Hãy cùng Thành Phố Bảo Lộc đồng hành trong việc nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị của chúng ta. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập Thành Phố Bảo Lộc.

T/M Ban Bí thư
Võ Văn Thưởng