Khái niệm Đảng lãnh đạo và Đảng cầm quyền trong viễn cảnh của Đảng Cộng sản Việt Nam

0
13

Đảng Cộng sản Việt Nam, là Đảng cầm quyền, đã và đang thực hiện vai trò lãnh đạo toàn diện đối với Nhà nước và xã hội. Tuy nhiên, khái niệm “Đảng lãnh đạo” và “Đảng cầm quyền” vẫn chưa được hiểu rõ và phân biệt chính xác.

Trong thực tế, hai khái niệm này đôi khi bị sử dụng thay thế cho nhau mà không phân biệt được sự khác nhau giữa nội dung, phương thức và năng lực lãnh đạo với nội dung, phương thức và năng lực cầm quyền. Tuy nhiên, việc phân biệt rõ ràng giữa hai khái niệm này là cần thiết để có căn cứ khoa học cho việc nghiên cứu và thực hiện các nội dung liên quan đến Đảng cầm quyền.

Loại ý kiến đầu tiên cho rằng “Đảng lãnh đạo” và “Đảng cầm quyền” là hai khái niệm cơ bản giống nhau, có nội hàm đồng nhất. Tuy nhiên, cách tiếp cận này không nhất thiết đúng và không phân biệt được sự khác nhau giữa nội dung và phương thức lãnh đạo với nội dung và phương thức cầm quyền.

Loại ý kiến thứ hai cho rằng “Đảng lãnh đạo” và “Đảng cầm quyền” là hai khái niệm khác nhau. Đảng lãnh đạo là việc Đảng xây dựng, ban hành Cương lĩnh, đường lối, chủ trương và vận động nhân dân tin theo để thực hiện mục tiêu đã đề ra. Trong khi đó, Đảng cầm quyền là việc Đảng sử dụng chính quyền, lãnh đạo chính quyền để xây dựng chế độ mới xã hội. Theo quan điểm này, “Đảng lãnh đạo” là một khái niệm rộng hơn và sâu sắc hơn “Đảng cầm quyền”.

Xem thêm  Kỳ 2: Thắng lợi và ý nghĩa lịch sử Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Loại ý kiến thứ ba cho rằng “Đảng lãnh đạo” và “Đảng cầm quyền” là hai khái niệm khác nhau, trong đó “Đảng cầm quyền” rộng hơn “Đảng lãnh đạo”. Đảng lãnh đạo là việc Đảng ảnh hưởng và lãnh đạo toàn xã hội thông qua đường lối và chính quyền. Trong khi đó, Đảng cầm quyền là việc Đảng nắm và sử dụng quyền lực nhà nước để thực hiện mục tiêu của mình.

Loại ý kiến thứ tư cho rằng “Đảng lãnh đạo” và “Đảng cầm quyền” là hai khái niệm khác nhau, nhưng “Đảng lãnh đạo” có ý nghĩa rộng lớn hơn và sâu sắc hơn “Đảng cầm quyền”. Đảng lãnh đạo không chỉ là việc Đảng sử dụng chính quyền mà còn là việc Đảng lãnh đạo toàn diện từ chính quyền đến các tổ chức trong hệ thống chính trị và xã hội.

Cuối cùng, loại ý kiến thứ năm cho rằng “Đảng lãnh đạo” và “Đảng cầm quyền” là hai khái niệm khác nhau, trong đó “Đảng lãnh đạo” không gắn với quyền lực nhà nước. Đảng lãnh đạo là việc Đảng tác động và ảnh hưởng đến quần chúng nhân dân bằng cách thuyết phục và lãnh đạo. Trong khi đó, Đảng cầm quyền là việc Đảng nắm giữ chính quyền nhà nước để điều hành và quản lý đất nước.

Với những ý kiến trên, ta có thể thấy rõ sự khác nhau giữa “Đảng lãnh đạo” và “Đảng cầm quyền”. “Đảng lãnh đạo” là việc Đảng tác động và lãnh đạo toàn diện xã hội, trong khi “Đảng cầm quyền” là việc Đảng sử dụng chính quyền để thực hiện mục tiêu và lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ và vai trò cơ bản của Đảng, không phụ thuộc vào việc có hay không có chính quyền. Vì vậy, khi Đảng cầm quyền không có nghĩa là Đảng không lãnh đạo.

Xem thêm  Chính sách bảo mật thông tin: Bảo vệ quyền riêng tư của bạn là trách nhiệm của chúng tôi

Trên cơ sở nhận thức trong viễn cảnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta cần hiểu rõ và phân biệt chính xác giữa “Đảng lãnh đạo” và “Đảng cầm quyền”. Điều này sẽ giúp chúng ta thực hiện mục tiêu và sứ mệnh của Đảng một cách hiệu quả và đáng tin cậy.

Article posted on Thành Phố Bảo Lộc.