Bộ TN&MT triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị COP26

0
15
Bộ TN&MT ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu | Tin tức | Cục Biến đổi khí hậu
Bộ TN&MT ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu | Tin tức | Cục Biến đổi khí hậu

các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu

Bảo Lộc – Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị COP26 của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu. Kế hoạch này nhằm xác định nội dung, nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc Bộ và đảm bảo mục tiêu cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ

Mục tiêu của Kế hoạch là phân công nội dung, nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc Bộ và xác định danh mục các nhiệm vụ nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 888/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Kế hoạch được thiết lập nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện trong phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sửa đổi các văn bản pháp luật, sửa đổi chính sách, thực hiện các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính, và thích ứng với biến đổi khí hậu là một số nhiệm vụ được Bộ đề ra.

06 nhóm nhiệm vụ triển khai

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề ra 06 nhóm nhiệm vụ để đạt được mục tiêu của Kế hoạch:

1. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách

 • Sửa đổi các văn bản pháp luật để thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26.
 • Hướng dẫn lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch.
 • Đánh giá tác động của Cơ chế điều chỉnh biên giới các-bon (CBAM) của Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ đối với Việt Nam.
Xem thêm  Thống Kê Ngộ độc Thực Phẩm Tại Việt Nam: Cảnh Báo Và Quyền Cần Biết

2. Thực hiện các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính

 • Đánh giá tiềm năng, trữ lượng các loại khoáng sản phục vụ sản xuất năng lượng tái tạo.
 • Nghiên cứu, triển khai các giải pháp thu hồi và lưu giữ các-bon từ các nguồn phát thải lớn.
 • Nghiên cứu, áp dụng các biện pháp chôn lấp chất thải rắn có thu hồi khí phát điện và chôn lấp bán hiếu khí, phát điện sinh khối.

giải pháp giảm phát thải khí nhà kính

3. Thực hiện các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu

 • Rà soát, cập nhật Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu.
 • Bảo vệ, phục hồi và phát triển các hệ sinh thái tự nhiên, biển và ngập nước quan trọng.
 • Xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định phục vụ giám sát, nâng cao hiệu quả quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa.

4. Nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực, truyền thông

 • Tổ chức triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ thực hiện mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
 • Rà soát, xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo về ứng phó với biến đổi khí hậu cho sinh viên và cán bộ.
 • Xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ nâng cao nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu cho cơ quan và người dân.

5. Giám sát, đánh giá

 • Tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của các cơ sở phát thải.
 • Tổ chức rà soát, cập nhật danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính.
 • Huy động sự tham gia và phát huy vai trò của cộng đồng trong giám sát phát thải và giảm phát thải khí nhà kính.
Xem thêm  Tiêu Luận Nghệ Thuật Chớp Thời Cơ Trong Cách Mạng Tháng Tám Năm 1945

Đảm bảo mục tiêu cam kết của Việt Nam

Bộ Tài nguyên và Môi trường kỳ vọng rằng việc triển khai Kế hoạch này sẽ giúp đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để đạt được mục tiêu cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 và đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Nguồn: Thành Phố Bảo Lộc